ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

       นักเรียนโรงเรียนบ้านพนมดิน ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายพนมดงรัก(เครือข่ายที่ 19)  เข้าร่วมประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่  อำเภอศรีณรงค์  ระหว่างวันที่  8-9  พฤศจิกายน  54
ผลการแข่งขันดังนี้.............
ผลการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา  2554
โรงเรียนบ้านพนมดิน  อำเภอพนมดงรัก  สพป.สุรินทร์  3
************
ชื่อกิจกรรม
ระดับ
นักเรียน
ผู้ฝึกสอน
ผลการแข่งขัน(ที่)
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด  ปะกระดาษ
อนุบาล
ดญ.สุธาสินี  ยิ่งเชิดงาม
ดญ.นภัสวรรณ  ขาวงาม
ดญ.ปิยะธิดา  สร้อยนาค
นางวนิดา  ฉิมมาลี
นางกฤษณา  ยังมี
7
การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1-6
ดญ.สมฤทัย  วงษ์ชาดา
ดช.วิฑูรย์  อ่อนเยีย
นายสุพรรณ  กุลบุตร
2
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ป.1-3
ดญ.มะลิวัลย์  บุญมาก
ดช.จีรวัฒน์  ชื่นจิตร
ว่าที่รต.อุทิศ  บุญศล
19
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ป.4-6
ดญ.ศศิธร  เต็นประโคน
ดช.ติณห์ฑนาตย์ แหลมไธสง
ว่าที่รต.อุทิศ  บุญศล
4
การใช้โปรแกรมนำเสนอ
ป.4-6
ดช.จิรทีปย์  สมภาร
ดช.ทวัฒน์  พันพงษ์
ว่าที่รต.อุทิศ  บุญศล
17
การแข่งขันแกะสลักผัก  ผลไม้
ป.4-6
ดช.กิตติศักดิ์  พละหาร
ดญ.สุวิตา  นาคประโคน
ดช.มนตรี  นามสี
นางนิศารัตน์  แขขุนทด
นายณฐกร  ฉายถวิล
4
การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ
ป.1-3
ดช.ฤทธา  พึ่งสันเทียะ
นายสมจิต  เกษามา
5
เรียงความและคัดลายมือ
ป.1-3
ดญ.รัตติยากร  หาสุข
นายสมจิต  เกษามา
21
เรียงความและคัดลายมือ
ป.4-6
ดช.ธนาวุฒิ  ยะพลหา
นางนิศารัตน์  แขขุนทด
1
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ป.4-6
ดช.กุลเทพ  ศักดามินทร์
นางวนิดา  ฉิมมาลี
นางนิศารัตน์  แขขุนทด
13
การแข่งขันปะติมากรรมลอยตัว
ป.1-3
ดช.ทนงศักดิ์  แนวทอง
ดช.ภูมินทร  ไกรสูรย์
ดญ.เนตรนภา  วรรณชูชิด
นายปรีชา  สังข์ศรี
12
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง
ป.1-6
ดญ.ปัดทมา  ธูปน้ำคำ
นางวนิดา  ฉิมมาลี

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ป.4-6
ดญ.สุภาพร  ศรีสะอาด
นางนิศารัตน์  แขขุนทด
6
กิจกรรม Spelling  Bee
ป.4-6
ดญ.อัญมณี  ยิ่งเชิดสุข
นางนิศารัตน์  แขขุนทด
9
การแข่งขันMulti skill Competition
ป.4-6
ดช.ชยุตย์  สุมามาลย์
นางนิศารัตน์  แขขุนทด
1 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น